Електротехніка та електроенергетика

Науковий журнал «Електротехніка та електроенергетика» (скорочена назва – «E&E») видається з 1999 р.
Зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 29.01.2003 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №6905.
Засновник – Запорізький національний технічний університет.
Періодичність: двічі на рік – у січні та липні.
Обсяг – до 10 ум. друк. арк. Формат 60x84/8. ISSN 1607-6761.

Друк - чорно-білий, журнал не має кольорових вкладок, не містить інформації рекламного характеру.


Для подання статей дивіться ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Постановою ВАК України №1-02/5 від 10.05.2000 р. журнал «Електротехніка та електроенергетика» (скорочена назва – «E&E») , який видається з 1999 року, включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.  

Статті, що опубліковано в журналі, реферуються в провідних міжнародних та  національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line, наведених у переліку.

Журнал розповсюджується за Каталогом періодичних видань України (передплатний індекс - 22913).

У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло у світло) англійською, російською та українською мовами.

Статті публікуються і рецензуються безкоштовно. Гонорар за публікації і резензування не виплачується. Журнал забезпечує політику надання безкоштовного он-лайн доступу до повнотекстових публікацій.

Журнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє читачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з CC ліцензією СС-BY.

Направляючи статті в журнал "E&E", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовна передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін.

Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.

Усі статті, пропоновані до публікації, одержують об'єктивний розгляд, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).

Журнал складається з таких розділів:

  • електротехніка;
  • електроенергетика;