Vereshchago, Y. and Kostiuchenko, V. (2021) “Modeling of welding arc power supply diagrams in Matlab / Simulink”, Electrical Engineering and Power Engineering, (3), pp. 8–20. doi: 10.15588/1607-6761-2021-3-1.