Problems of electromagnetic compatibility of powerful energy associations during mass connection of renewable energy sources

Authors

  • Yu.A. Papaika Dnipro University of Technology, Ukraine
  • O.G. Lysenko Dnipro University of Technology, Ukraine
  • A.V. Bublikov Dnipro University of Technology, Ukraine
  • I.G. Olishevskiy Dnipro University of Technology, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6761-2021-1-4

Keywords:

electromagnetic compatibility, modeling, quality of electric energy, renewable energy sources, inverter equipment

Abstract

Purpose. Analysis of the problem of energy efficiency and electromagnetic compatibility of powerful energy associations with nonlinear loads and renewable energy sources. Finding promising ways to increase energy efficiency of power supply systems.

Methodology. Mathematical modeling of electromagnetic compatibility.

Findings. The analysis of the problem of energy efficiency and electromagnetic compatibility of powerful energy associations with nonlinear loads and renewable energy sources allows us to formulate the following provisions that determine the objectives of this study. A promising way to increase the energy efficiency of power supply systems is the introduction of refined methods of analysis and forecasting of electrical modes of industrial enterprises, as well as indicators of voltage quality and reliability of electrical equipment.

Originality.  Although the problem of electromagnetic compatibility has been the subject of numerous domestic and foreign studies, it should be noted that most of these works consider the processes of generating electromagnetic interference in the electrical network without reference to the technological schedules of electrical equipment.

Practical value.  One of the electromagnetic effects, which is manifested in the operation of frequency converters, are significant levels of interharmonics and higher harmonics, which are generated in the electrical network and contribute to the growth of electricity losses and reduce the service life of electrical equipment. However, the regularities connecting the parameters of the power system and the modes of powerful industrial converters have not been studied, and the substantiation of the parameters of a rational energy efficient mode of the power supply system, taking into account individual graphs of higher harmonics, has not been carried out until today.

Author Biographies

Yu.A. Papaika, Dnipro University of Technology

Professor, Head of the Department of Power engineering, Dnipro University of Technology, Dnipro

O.G. Lysenko, Dnipro University of Technology

Cand. Sc. (Tech.), Assoc. Prof., Department of Electric drive, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

A.V. Bublikov, Dnipro University of Technology

Professor, Department of Cyberphysical and Information-measuring Systems, Dnipro

I.G. Olishevskiy, Dnipro University of Technology

Assistant, Department of Department of Information Security and Telecommunications, Dnipro University of Technology, Dnipro

References

Analіtichna dopovid' do shhorichnogo Poslannja Pre-zidenta Ukraїni do Verhovnoї Radi Ukraїni «Vnu-trіshnє ta zovnіshnє stanovishhe Ukraїni v 2016 rocі». - K.: NISD, 2016, 688, 544- 546.

Zhezhelenko І.V. (2009). Elektromagnіtna sumіsnіst' u si-stemah elektropostachannja: Pіdruchnik / І.V. Zhezhelenko, A.K. Shidlovs'kij, G.G. Pіvnjak, Ju.L. Saenko. D.: Nac. gіrnich. un-t,. 319 s.: іl.

Izbrannye voprosy nesinusoidal'nyh rezhimov v jel-ektricheskih setjah predprijatij / I.V. Zhezhe-lenko, Ju.L. Saenko, T.K. Baranenko, A.V. Gorpi-nich, V.V. Nesterovich; Pod red. I.V. Zhezhelenko. – M.: Jener-goatomizdat, 2007, 296 s.

GOST 13109-97. Jelektricheskaja jenergija. Sovme-stimost' tehnicheskih sredstv jelektromagnitnaja. Normy kachestva jelektricheskoj jenergii v siste-mah jelektrosnabzhenija obshhego naznachenija. M.: Standartinform , 1997, 60 s.

Grib O.G. 92010). Kontrol' potreblenija jelektrojenergii s uchetom ee kachestva / O.G. Grib, V.I. Vasil'chikov, Ju.S. Gromadskij i dr. Pod red. O.G. Griba. Har'kov: HNURE,. 300 s.

Zhezhelenko I.V. Vysshie garmoniki v sistemah jel-ektrosnabzhenija promyshlennyh predprijatij. 5-e izd., pererab. i dop. / I.V. Zhezhelenko. – M.: Jener-goatomizdat, 2004.

Zhezhelenko I.V. (2012). Jelektromagnitnaja sovmes-timost' v jelektricheskih setjah / I.V. Zhezhelenko, M.A. Korotchevich. Minsk: Vyshejshaja shkola,. 197 s.

Papaika Y. Normalization of voltage quality as the way to ensure energy saving in power supply systems / G. Pivnyak, I. Zhezhelenko, Y. Papaika // CRC Press/Balkema – Tailor & Francis Group: Power En-gineering Control and Information Technologies in Geotechnical Systems. – Leiden, The Netherlands, 2013 annual publication. – Р. 11-18.

Papaїka Ju.A. (2015). Analіz nesinusoїdal'nostі napru-gi v sistemі elektropostachannja TOV MZ «Dnіpro-stal'» pri robotі potuzhnoї dugovoї stalepla-vil'noї pechі / Ju.A. Papaїka, O.V. Berkovs'kij // Gіrnicha el-ektromehanіka ta avtomatika. No 94, S. 17-20.

Grib O. G. (2013). Analiz i ocenka jekonomicheskih ushherbov ot nizkogo kachestva jelektricheskoj jener-gii : monografija / V.A. Onishhenko, I.A. Samoj-lenko, O.G. Grib, A.F. Zharkin, V.I. Va-sil'chenko, K.V. Ushhapovskij, G.A. Senderovich, A.D. Sve-telik, K.I. Kondratenko, O.N. Dovgaljuk, P.G. Shherbakova, N.S. Zaharenko ; pod. obshh. red. prof. V.A. Onishhenko. – Har'kov : HNURJe, 328 s.

Zhezhelenko I.V. (2017). Ocenka poter' jelektrich-eskoj jenergii, vyzvannyh snizheniem ee kachestva / I.V. Zhezhelenko, V.V. Nesterovich // Vіsnik Priazov-s'kogo tehnіchnogo unіversitetu: zb. naukovih prac' / PDTU. – Marіupol', Vip.34, s.119-126.

Zhezhelenko I.V. (2010). Jelektricheskie poteri ot vys-shih garmonik v sistemah jelektrosnabzhenija / I.V. Zhezhelenko // Jelektrika. No 4.

Papaїka Ju.A. (2018). Ocіnka energetichnoї efek-tivnostі sistem elektropostachannja za dopomogoju іndeksu nadіjnostі / І.V. Zhezhelenko, Ju.A. Papaїka, O.G. Lisenko // Gіrnicha elektromehanіka ta avtomati-ka. No 100, 25-30.

Papaїka Ju.A. Zastosuvannja іndivіdual'nih grafіkіv vishhih garmonіk v zadachah elektromag-nіtnoї sumіsnostі ta energoefektivnostі gіrnichih pіdpriєm-stv / І.V. Zhezhelenko, Ju.A. Papaїka, O.G. Lisenko, K.S. Rodna// Gіrnicha elektromehanіka ta avtomat-ika. – 2019. – № 101. – S. 3-7.

Іntelektual'nі elektrichnі merezhі: elementi ta rezhi-mi: za zag. red. akad. NAN Ukraїni O.V. Ki-rilenka / Іnstitut elektrodinamіki NAN Ukraїni. – K.: Іn-t el-ektrodinamіki NAN Ukraїni, 2016. – 400 s.

Ushhapovs'kij K.V. (2015). Prognozi rozvitku el-ektroe-nergetiki Ukraїni: ocіnka nadіjnostі ta do-stovіrnostі. Jenergosbere-zhenie. Jenergetika. Jener-goaudit. No 7. S. 14-23.

Ryszard Strzelecki, Henryk Supronowicz. Wspolczynnik mocy w systemach zasilania pradu przemiennego i metody jego poprawy / Ryszard Strzelecki, Henryk Supronowicz, Warszawa: Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2000, 452 s.

A. Ghosh and G. Ledwich, Power Quality Enhance-ment Using Custom Power Devices. Norwell, MA: Kluwer, 2002.

Janik P. (2014). Photovoltaic Power Generation As-sessment Based on Advanced Signal Processing and Optimisation Techniques. Wroclaw: Publishing house of Wroclaw University of Science and Technology Wroclaw,.

Janik P., Kosobudzki G., Schwarz. Influence of in-creasing numbers of RE-inverters on the power quali-ty in the distribution grids: A PQ case study of a rep-resentative wind turbine and photovoltaic system. Higher Education Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017, DOI 10.1007/s11708-017-0469-3.

Zharkin A.F. Normativno-pravovoe regulirova-nie kachestva jelektricheskoj jenergii. Analiz ukrainskih i evropejskih zakonodatel'nyh ak-tov i normativno-tehnicheskih dokumentov / A.F. Zharkin, V.A. Novskij, S.A. Palachev. – K.: In-t jelektrodinamiki NAN Ukrainy, 2010, 167 s.

Papaika Ju.A. (2018). Energetichna efektivnіst' sis-tem elektropostachannja / G.G. Pіvnjak, І.V. Zhezhelenko, Ju.A. Papaїka. – D.: NTU «DP», 149.

Jelektromagnitnaja sovmestimost' potrebitelej: monogr. /I.V. Zhezhelenko, A.K. Shidlovskij, G.G. Pivnjak, Ju.S. Saenko, N.A. Nojberger. – M.: Ma-shinostroenie, 2012, 351 s.

Olishevskij I. G. (2015). Obosnovanie primenenija tep-lonasosnogo oborudovanija dlja utilizacii teplovyh poter' v silovyh transformatorah bol'shoj moshhnosti / I. G. Olishevskij, G. S. Olishevskij // Vіsnik Dnіpropetrovs'kogo unіversitetu. Serіja: Raketno-kosmіchna tehnіka. / Dnіpr. nac. un-t іm. O. Gonchara. – Dnіpropetrovs'k, No 4.

Pіvnjak G.G. (2005). Elektrifіkacіja gіrnichih robіt / G.G. Pіvnjak, M.M. Bіlij ta іn. – Dnіpropetrovs'k: Nacіonal'nij gіrnichij unіversitet, 320 s.

Olishevskij G. S. (2017). Obosnovanie metoda utiliza-cii teploty sistemy kondicionirovanija dlja tep-lonasosnoj sistemy otoplenija / G. S. Oli-shevskij, I. G. Olishevskij // Іnformacіjnі si-stemi, mehanіka ta keruvannja / NTUU «Kiїvs'kij polіtehnіchnij іnstitut». Kiїv, No 17, 86 – 94.

Olishevskij I. G. (2015). Obosnovanie racional'noj shemy teplonasosnoj sistemy otoplenija / I. G. Oli-shevskij // Mehanіka gіroskopіchnih sistem / NTUU «Kiїvs'kij polіtehnіchnij іnstitut». Kiїv, No 30, 26-35.

Papaika, Y., Lysenko, O., Koshelenko, Y. and Oli-shevskyi, I., (2021). Mathematical modeling of pow-er supply reliability at low voltage quality. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (2), pp.97-103.

Published

2021-03-31

How to Cite

Papaika, Y., Lysenko, O., Bublikov, A., & Olishevskiy, I. (2021). Problems of electromagnetic compatibility of powerful energy associations during mass connection of renewable energy sources. Electrical Engineering and Power Engineering, (1), 34–45. https://doi.org/10.15588/1607-6761-2021-1-4