IMPROVEMENT OF THE NONEQUILIBRIUM-COMPENSATION METHOD FOR STATE DIAGNOSTICS OF HIGH-VOLTAGE APPARATUS WITH CONDENSER INSULATION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6761-2019-4-5

Keywords:

nonequilibrium-compensation method, condenser insulation, unbalance current, capacitance, tan-gent of dielectric losses, continuous monitoring, high voltage bushings

Abstract

Purpose. Investigation of the nonequilibrium-compensation method for diagnosing the state of high-voltage devices with capacitor isolation, a description of the experience of using the method, finding the disadvantages and advantages of this diagnostic method, the development of improvements to the nonequilibrium-compensation method.

Methodology. The study was carried out by the method of continuous monitoring under operating voltage (“online”) for bushings of a three-phase group of shunt reactors to a voltage class of 750 kV.

Findings. As a result of the study, the authors developed an improved mathematical model for the nonequilibrium-compensation method, which takes into account the influence of the operating voltage, and received the final formula for determining the unbalance current, which can significantly increase the reliability of the diagnosis. The improved model is different in that it takes into account additional parameters - a working three-phase voltage, under the influence of which is the insulation of electrical devices. The values of the phase and amplitude of the unbalance current obtained using the model will not depend on the network operating modes, such as asymmetry, for example, and, accordingly, there is no need to set the overshot alarm settings and equipment shutdowns, unlike the “classical” method, since the parameters change unbalance current will be caused only by changes in active losses in isolation or partial breakdown of the insulation design of the device.

 Originality.  The authors developed an advanced mathematical model for the diagnosis of high voltage apparatus with capacitor isolation under operating voltage. The result of the calculation of the new model does not depend on the effects of operating voltage (such as asymmetries of amplitudes and interphase angles).

Practical value. The obtained model can be used in the production of systems and devices for continuous diagnostics (monitoring) of the main insulation of high-voltage bushings at voltage classes of 110 - 750 kV.

Author Biographies

A.A. Sakhno, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”, Zaporizhzhia

Phd, Associate professor of electric and electronic apparatus  department, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”, Zaporizhzhia

L.S. Skrupskaya, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”, Zaporizhzhia

Senior lecturer of electric and electronic apparatus  department, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”, Zaporizhzhia

S.V. Domoroshchyn, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”, Zaporizhzhia

post-graduate electric and electronic apparatus  department, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”, Zaporizhzhia

References

[1] Svi P. M. Control’ izolyazui oborydovaniya vusokogo napryazheniya [Control of insulation of high voltage equipment].-2-e izd., pererab. Idop. / P. М. Svi. – М. :Energoatomizdat, 1988. – 128 s.:il.

[2] Berler Z. On-line Monitoring System for High-Voltage transformer and Bushing Insulation [Elektronnui resyrs] / Z. Berler, L.Letitskaya, V.S.Rashkes [at al] // ZTZ-Services Technical Paper, 2005. – 4 s. – Rezhum dostypa: www.ztzservice.com.

[3] Brusetti R. Experience with On-line Diagnostics for Bushings and Current Transformers [Elektronnui resyrs] / Robert Brusetti // International Electrical Testing Association (NETA). – 2002. – 4 s. – Rezhum dostypa : http://www.electricenergyonline.com/?page=showarticle&mag_ =18&article=139

[4] Kane C. On-Line Transformer Diagnostics [Elektronnui resyrs]/ Claude Kane, Alexander Golubev // Electrical Diagnostic Innovations Technical Papers. – 2005. – 6 s. – Rezhum dostypa : http://www.elec-di.com/technicalpaper.html.

[5] Zhuvodernikov S. V Diagnostika izolyazui vvodov I transformatorov toka vusokogo napryazheniya [Diagnostic of insulation of high voltage bushings and current transformers] / S. V. ZhuvodernikovА. G. Ovsyannikov,V. А. Rysov // Energoekspert. – 2009. – №1. – S. 26-29.

[6] Konyaev А. А. Izmeritelno-informazuonnaya Sistema dlya kontrolya sostoyaniya oborydovaniya s bymazhno-maslyanoi izolyazuei kondensatornogo tipa [Measuring-informational system for control of equipment condition with paper-oil insulation of condenser type], [Elektronnui resyrs] / А. А. Коnyaev // Technicheskaya dokymentazuya ZAO «Prom elektronika». – 6 s. – Rezhum dostypa : http://www.prel.ru.

[7] KrulovI. P. Avtomatizirovannaya sistema diagnostiki oborydovaniya s bymazhno-maslyanoi izolyazuei kondensatornogo tipa [Automotive system of equipment diagnostic with paper-oil insulation of condenser type], [Elektronnui resyrs] / I. P. Krulov, Yu. А. Ryumin, А. B. Shteingayer[i dr.] – 2004. – 6 s.– Rezhum dostypa : http://rza.so-cdu.ru/2009/tezis2004/096_promel.pdf

[8] Kyzhekov S. L. О kontrole sostoyaniya bymazhno-maslyanoi izolyazui kondensatornogo tipa transformatorov toka 110 kv I vushe [About control of paper-oil insulation of condenser type condition of current transformers 110 kV and above] / S. L. Kyzhekov, N. R. Chymax // Energetik. – 2007. – № 1. – S. 37-39.

[9] Kyzhekov S. L. Sistema zash’tu maslonapolnennux transformatorov toka I vvodov silovux transformatorov КТУ-5 [System of oil-filled current transformers and power transformers bushings protection] [Elektronnui resyrs] / S. L. Kyzhekov, N. R. Chymak [i dr.]. – ООО NPF «Kvazar». Rezhum dostypa: ftp://ftp.so-ups.ru/RZA/dobav_dokl/Кужеков%20Квазар.doc

[10] Osobennosti izmereniya parametrov vvodov pod rabochim napryazheniem [Features of bushings parameters measuring under operation voltage]. Metodicheskoe posobie. – Perm’: PVF «Vibro-zentr», 2004. – 16 s.

[11] Pat. US 6.177.803 B1 United States Patent, МПК G01R 31/42, 324/551, 552, 334/557, 662, 541, 691. Monitoring Elements in a Multi-Phase Alternating Current Network / D. Traine, Ph. Guggenberg, G. Cavigelli .; zayavitel’ I patentoobladatel’ : Double Engineering Company Watertown, MA, US, #08/475.407; zayavl. 07,07.1995; opybl. 23,01.2001, – 12 s.

[12] Sistema kontrolya tokov provodimosti I tangensa ygla poter’ maslo napolnennux vvodov pod rabochim napryazheniem R1500 [Control system of currents conductivity and tangent of dielectric losses of oil-filled bushings under operation voltage R1500]. Rykovodstvo pol’zovatelya. – Perm’: PVF «Vibro-zentr», 2004. – 32 s.

[13] Shinkarenko G. V. Kontrol’ opornux transformatorov toka I vvodov silovux transformatorov pod rabochim napryzheniem v energosistemax Ykrainu [Control of supporting current transformers under operation voltage in the energosystems of Ukraine] / G. V. Shinkarenko // Elektricheskie stanzui. – 2001. – №5. – S. 55-62.

[14] Stirl T. Condition Monitoring and Diagnosis for Power Transformers their Bushings, Tap Changer and Insulation System [Elektronnui resyrs] / Tobias Stirl, Raimund Skrzypek, Stefan Tenbohlen [at al] // CMD,Changwong, Korea. – 2006. – 6 s. – Rezhum dostypa: http://www.uni-stuttgart.de/

ieh/forschung/veroeffentlichungen/On-line.

[15] Mordkovich А.G. О postroenii podsistem monitoring, ypravleniya I diagnostiki oborydovaniya podstanzui sverxvusokogo napryzheniyai ix integrazui v АSУTPPS [About the creation of monitoring subsystems, control and diagnostic of substations equipment of ultra high voltage and its integration in ASYTPPS] / А. G. Mordkovich, P. А. Gorozhankin // Elektricheskiestanzui. – 2007. – № 6. – S. 30-38.

[16] Metodicheskie ykazaniya po texnicheskomy obslyzhuvaniyu ystroistva KIV [Methodical instructions of device KIV technical service] :МУ 34-70-39-83. – [vveden1983-08-01]. — М. :SPOSoyuztexno, 1983 – 32 s.

Published

2019-12-31

How to Cite

Sakhno, A., Skrupskaya, L., & Domoroshchyn, S. (2019). IMPROVEMENT OF THE NONEQUILIBRIUM-COMPENSATION METHOD FOR STATE DIAGNOSTICS OF HIGH-VOLTAGE APPARATUS WITH CONDENSER INSULATION. Electrical Engineering and Power Engineering, 1(4), 56–64. https://doi.org/10.15588/1607-6761-2019-4-5