DOI: https://doi.org/10.15588/1607-6761-2019-1-5

AUTOMATION OF THE PROCEDURE FOR ENERGY AUDIT WATER SUPPLY SYSTEMS

M.M. Moshnoriz, A.S. Gorban

Abstract


Purpose. Increase the efficiency of the water supply system by automating the energy audit, which will allow to formulate preliminary recommendations for reducing the electricity consumption in the water supply system
of any type.

Methodology. The paper uses methods of systematization, analysis and synthesis of the main practical solutions for improving the efficiency of the water supply system; methods of algorithmization of propagation and mathematical modeling.

Findings. An approach to the previous energy audit of any water supply system is developed. A list of general solutions for increasing the efficiency of the water supply system by means of electric drive is proposed.

Originality. The method of conducting energy audits of the water supply system is proposed, which, unlike the known ones, allows indirectly to identify the main disadvantages of the water supply system, which allows to take measures to improve the efficiency of the system.

Practical value. The algorithm of the previous energy audit of the system was developed water supply. Recommendations for improving the efficiency of the water supply system are developed, which take into account the experience of past years and the results of computer simulation.


Keywords


: automation, water supply system; energy audit; work efficiency; pump station; pump unit; performance regulation; electric drive

References


[1] Zakon Ukrainy (2012). Pro priorytetni napryamky innovatsiynoyi diyalnosti v Ukrayini [On Priority Areas of Innovation Activity in Ukraine]. № 5460-VI. 16.10.2012. Elektronnyy resurs: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113715.html.

[2] Zakon Ukrayiny (2011). Pro enerhozberezhennya [On energy saving]». № 3038-VI . 17.02.2011. Elektronnyy resurs: http://naer.gov.ua/normativno-pravova-baza.

[3] Skibina T. I. (2014) Enerhoaudyt yak osnova pidvyshchennya enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennya v systemakh tsentralizovanoho teplopostachannya [Energy audit as a basis for increasing energy e fficiency and energy saving in systems of centralized heat supply]. Economy and region, №4 (47), 23 – 27.

[4] Zerkalov D.V. (2012). Enerhozberezhennya v Ukrayini: monohrafiya. Kyyiv. Osnova, 147.

[5] Leznov B. S. (2006). Enerhosberezhenye i rehulyruemyy pryvod v nasosnykh y vozdukhoduvnykh ustanovkakh. Moskva. Enerhoatomyzdat, 359.

[6] Zalutskyy E. V. (1987). Nasosnye stantsyy: kursovoe proektyrovanye. Kyyiv. Vyshcha shkola, 167.

[7] Korenʹkova T. V. (2001). Ratsyonalnyy elektropryvod nasosnykh stantsyy horodskoho vodosnabzhenyya: dysertatciya kandydata tekhnichnyh nauk. 05.09.03. Kyyiv, 155.

[8] Myutsel F. (2006). Ekspluatatsyonnaya nadezhnost i ekonomychnost nasosnykh stantsyy [Operation reliability and economicality of pumping stations]. Water Supply and Sanitary Technique, 1, 43. (in Russian).

[9] Berezyn S. E. (2008). Optymyzatsyya formy y razmerov malykh nasosnykh stantsyy s nasosamy pohruzhnoy ustanovky [Optimization of the shape and size of small pumping stations with submersible pump pumps]. Water Supply and Sanitary Technique, 5, 33 – 40. (in Russian).

[10] Chebanov V. B. (2012). Tekhnyko-ekonomycheskye aspekty prymenenyya rehulyruemoho elektropryvoda v nasosnykh ustanovkakh [Techno-economic aspects of the use of an adjustable electric drive in pumping plants]. Water Supply and Sanitary Technique, 1, 50 – 65. (in Russian).

[11] Tverdokhleb Y.B., Kostyuk A. V. (2010). Enerhoeffektyvnaya ekspluatatsyya nasosnoho oboudovanyya [Power-efficient operation of pumping roofing]. Water Supply and Sanitary Technique, 1, 124 – 127. (in Russian).

[12] Shadryn V. A. (2012). Povyshenye effektyvnosty yspolzovanyya elektroenerhyy [Improving the efficiency of the use of electric power]. Water Supply and Sanitary Technique, 8, 13 – 15. (in Russian).

[13] Leznov B. S., Chebanov V. B., Hynzburh Ya. N., Vorobeva N. P., Yskhakov Yu. B., Lezno N. B. (1999). Enerhosberezhenye v nasosnykh ustanovkakh [Energy saving in pumping plants]. Industrial power engineering, 7, 13 – 16.

[14] Moshnoriz M. M. (2011). Metod ta zasoby optymizatsiyi roboty elektropryvodiv nasosnoyi stantsiyi vodopostachannya: monohrafiya. Vinnytsya. VNTU, 138.

[15] Horyachev H. V., Moshnoriz M. M. (2006). Optymizatsiya rezhymiv roboty nasosnoyi stantsiyi vodopostachannya [Optimization of the modes of work at the pine water supply station]. Tezy dopovidey 4-yi Vseukrayinskoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi molodykh vchenykh i spetsialistiv. Kremenchuk, 35.

[16] Moskalenko V. V. (2004). Systemy avtomatyzyrovannoho upravlenyya elektropryvoda. M. YNFRA-M, 208.

[17] Sotnyk M. I., Khovanskyy S. O., Duzhak O. I. (2008). Analiz sposobiv rehulyuvannya roboty nasosnykh stantsiy komunalnoho vodopo-stachannya [Ananalysis of methods for controlling the production of pumping stations for communal water supply]. Visnyk SumDU, 2, 152 – 157.

[18] Karhyn S. A. (2010). Analyz poter elektroenerhyy pry rabote hruppy nasosov, osnashchennykh re-hulyruemym pryvodom [Analysis of electric power losses in the work of a group of pumps equipped with a re-gully drive]. Water Supply and Sanitary Technique, 3, 12 – 18. (in Russian).

[19] Economical Aspects of Variable Frequency Drives in Pumping Stations (2004). ITT Flygt System Engineering. 60.

[20] Shykhta L. (2012) Vlyyanye systemy upravlenyya nasosnoy stantsyey na vodoprovodnuyu set v predelakh naybolshey effektyvnosty [Effect of the control system of the pump station on the water supply network in the areas of greatest efficiency]. Bulletin of the south ural state university, 3, 35 – 42. (in Russian).

[21] Behlyarov D. S., Karambyrov S. N., Apresyan D. Sh., Lykhanov D. M. (2009). Eksperymentalnye issledovanyya perekhodnykh protsessov, voznykayushchykh pry spuske y otklyuchenyy nasosnoho ahrehata na nasosnoy stantsyy [Experimental investigations of transient processes occurring during the descent and disconnection of the pump unit at the pump station]. Environmental engineering, 11, 74 –78.

[22] Hrabko V. V., Moshnoriz M. M. (2006). Vdoskonalennya roboty nasosnoyi stantsiyi vodopostachannya [Improvement of the work of the pumping station of water supply]. Visnyk VPI, 6, 138 – 141.

[23] Moshnoriz M. M. (2008). Vyznachennya optymalnoho spivvidnoshennya produktyvnostey nasosnykh ahrehativ stantsiyi dlya zabezpechennya yikh sumisnoyi roboty [Determination of the optimal ratio of productivity of pumping agregate stations to ensure their compatible work]. Visnyk VPI, 1, 69 – 73.

[24] Moshnoriz M. M. (2011). Alhorytm roboty systemy keruvannya hrupoyu paralelno pratsyuyuchykh nasosiv stantsiyi vodopostachannya [The algorithm of the operation of the control system by a group of parallel operating water supply stations]. Visnyk KDPU imeni Mykhayla Ostrohradskoho, 3/2011 (15), 58 − 61.

[25] Moshnoriz M. M. (2017). Avtomatyzovana systema vodopostachannya, yaka skladayetsya z dvokh nasosnykh ahrehativ [An automated power supply system, which consists of two pump units]. Visnyk NTU «KHPI», 19 (1241), 80 – 85.


GOST Style Citations


[1] Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113715.html.

[2] Закон України «Про енергозбереження» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naer.gov.ua/normativno-pravova-baza.

Енергетична стратегія України до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc.

[3] Скібіна Т. І. Енергоаудит як основа підвищення енергоефективності та енергозбереження в системах централізованого теплопостачання // Економіка і регіон. – Полт.НТУ, 2014. – №4 (47). – С. 23 – 27.

[4] Зеркалов Д. В. Енергозбереження в Україні: монографія [Текст] / Д.В. Зеркалов. – К.: Основа, 2012. – 147 с.

[5] Лезнов Б. С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных установках / Б. С. Лезнов. − М.: Энергоатомиздат, 2006. − 359 c.

[6] Залуцкий Э. В. Насосные станции. Курсовое проектирование / Э. В. Залуцкий, Д. И. Петрухно. – К. : Вища шк. Головное изд-во, 1987. – 167 с.

[7] Коренькова Т. В. Рациональный электропривод насосных станций городского водоснабжения:  дис. канд. техн. наук : 05.09.03 / Коренькова Татьяна Валериевна. – К., 2001. – 155 с.

[8] Мюцель Ф. Эксплуатационная надежность и экономичность насосных станций / Ф. Мюцель // Водоснабжение и санитарная техника, 2006. − №1. −С. 43.

[9] Березин С. Е. Оптимизация формы и размеров малых насосных станций с насосами погружной установки / С. Е. Березин // Водоснабжение и санитарная техника, 2008. − №5. − С. 33-40.

[10] Чебанов В. Б. Технико-экономические аспекты применения  регулируемого  электропривода  в насосных установках / В. Б. Чебанов // Водоснабжение и санитарная техника, 2012. − №1. − С. 65-50.

[11] Твердохлеб И.Б., Костюк А. В. Энергоэффективная  эксплуатация насосного обоудования / И. Б. Твердохлеб, А. В. Костюк // Водоснабжение и канализация, 2010. − №1. − С. 124-127.

[12] Шадрин В. А. Повышение эффективности использования электроэнергии / В. А. Шадрин // Водоснабжение и санитарная техника, 2012. − №8. − С. 13-15.

[13] Энергосбережение в насосных установках / Б. С. Лезнов, В. Б. Чебанов, Я. Н. Гинзбург, Н. П. Воробьева, Ю. Б. Исхаков, Н. Б. Лезнов // Промышленная енергетика, 1999. – №7.– С. 13–16.

[14] Мошноріз М. М. Метод та засоби оптимізації роботи електроприводів насосної станції водопостачання. Монографія [Текст] / В. В. Грабко, М. М. Мошноріз. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 138 с.

[15] Горячев Г. В. Оптимізація режимів роботи насосної станції водопостачання / Г. В. Горячев, М. М. Мошноріз // Тези доповідей 4-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів. Кременчук, 2006 – С. 35.

[16] Москаленко В. В. Системы автоматизированного управления электропривода: Учебник [Текст] / В. В. Москаленко. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 208 с. ISBN 5-16-001676-7.

[17] Сотник М. І. Аналіз способів регулювання роботи насосних станцій комунального водопостачання / М. І. Сотник, С. О. Хованський, О. І. Дужак // Вісник СумДУ. Серія Технічні науки, 2008. – №2. – С. 152 – 157.

[18] Каргин С. А. Анализ потерь электроэнергии при работе группы насосов, оснащенных регулируемым приводом // Водоснабжение и санитарная техника, 2010. – №3. – С. 12-18.

[19] Economical Aspects of Variable Frequency Drives in Pumping Stations (2004). ITT Flygt System Engineering. 60 p.

[20] Шихта Л. Влияние системы управления насосной станцией на водопроводную сеть в пределах наибольшей эффективности // Вестник Уральского Государственного Университета Путей Сообщения, 2012. –№3.– С. 35 – 42.

[21] Бегляров Д. С. Экспериментальные исследования переходных процессов, возникающих при спуске и отключении насосного агрегата на насосной станции / Д. С. Бегляров, С. Н. Карамбиров, Д. Ш. Апресян, Д. М. Лиханов // Природообустройство, 2009. – №11. – С. 74 –78.

[22] Грабко В. В. Вдосконалення роботи насосної станції водопостачання / В. В. Грабко, М. М. Мошноріз // Вісник ВПІ, 2006. – №6. – С. 138 – 141.

[23] Мошноріз М.М. Визначення оптимального співвідношення продуктивностей насосних агрегатів станції для забезпечення їх сумісної роботи / М. М. Мошноріз // Вісник ВПІ, 2008. – №1. – С. 69 – 73.

[24] Мошноріз М.М. Алгоритм роботи системи керування групою паралельно працюючих насосів станції водопостачання / М. М. Мошноріз // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського, Випуск 3/2011 (15). – С. 58 − 61.

[25] Мошноріз М. М. Автоматизована система водопостачання, яка складається з двох насосних агрегатів / М. М. Мошноріз // Вісник НТУ «ХПІ», 2017. – №19 (1241). – С. 80 – 85. ISSN 2411-2798.Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2019 M.M. Moshnoriz, A.S. Gorban

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Address of the journal editorial office: Editorial office of the the scientific journal "Electrical Engineering and Power Engineering", Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zhukovskiy street, 64, Zaporizhzhia, 69063, Ukraine. phone: +38-061-769-82-96 – the Editing and Publishing Department. E-mail: etae@ukr.net; rvv@zp.edu.ua