DETERMINATION OF THE VALUES OF THE BOUNDARY CONCENTRATIONS OF GASES TAKING INTO ACCOUNT THE TYPE OF PROTECTION OF OIL OF HIGH VOLTAGE TRANSFORMERS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6761-2018-4-3

Keywords:

dissolved gas analysis, gas content of transformers with different types of oil protection, concen-tration levels, gas with maximum content, boundary values of gas concentrations, Weibull distribu-tion, density functions, minimum risk method, Nelder-Mid method

Abstract

Purpose. Development of a method for determining the boundary values of gas concentrations, taking into account the characteristics of the gas content of equipment with different types of oil protection.

Methodology. Statistical analysis, testing the hypothesis of the proposed distribution of experimental values, methods of statistical solutions, the method of minimal risk, the Nelder-Mead method.

Findings. The results of a comparative analysis of the gas content in sealed and unsealed transformers are presented. It has been established that the concentrations of gases dissolved in oil of serviceable autotransformers 330 kV of hermetic construction can be described by the Weibull distribution. A method for determining the boundary values of gas concentrations, based on minimizing the mean risk function, is proposed. The analysis of the mean risk values, using the boundary values obtained by the author and typical gas concentrations regulated by known standards, showed high reliability of the proposed method.

Originality. A method is proposed for determining the boundary concentrations of gases dissolved in oil, which provide the minimum value of the average risk in diagnosing the state of transformers from the concentrations of gases dissolved in oil. This method differs in that the boundary values of gas concentrations are obtained by minimizing the mean risk function for multidimensional distributions by the Nelder – Mead method.

Practical value. The proposed method allows determining the boundary values of gas concentrations, taking into account the characteristics of the gas content of the equipment, its design, operating conditions, the sort of transformer oil and a number of other factors. The resulting values of boundary concentrations provide minimal risk values, compared with the risk values that are accompanied by the use of typical gas concentrations, which are regulated by the applicable standards.

Author Biography

O. V. Shutenko, Ph.D, Associate professor

Associate professor of the department of «Electric power transmission» of the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute, Kharkiv

References

[1] IEC Publication 60599, Interpretation of the analysis of gases in transformer and other oil med electrical equipment in &,Geneva,Switzerland, 1999.

[2] IEEE Guide for the Interpretation of Gases Generated in Oil-Immersed Transformers, IEEE StandARCd C57.104-2008, Feb.2009.

[3] Dornenburg, E., Strittmater, W. (1974). Monitoring Oil Cooling Transformers by Gas Analysis, Brown Boveri Review, 61, 238-274.

[4] SOU-N EE 46.501: Dіagnostika maslonapovnenogo transformatornogo obladnannja za rezul'tatami hromatografіchnogo analіzu vіl'nih gazіv, vіdіbranih iz gazovogo rele, i gazіv, rozchinenih uі zoljacіjnomu maslі [SOU-N EE 46.501: Diagnosis oil-filled transformer equipment based on the results of chromatographic analysis of free gas with gas relay selected, i gases dissolved in insulating oil]. Kiїv, 2007, 92 p. (in Ukrainian).

[5] RD 153-34.0-46.302-00: Metodicheskie ukazanija po diagnostike razvivajushhihsja defektov transformatornogo oborudovanija po rezul'tatam hromatograficheskogo analiza gazov, rastvorennyh v masle. [RD 153-34.0-46.302-00: Guidelines for the diagnosis of developing defects in transformer equipment based on the results of the chromatographic analysis of gases dissolved in oil]. Moskva: NC JeNAS, 2001, 28 p. (in Russian).

[6] Abramov, V.B., Bojarchukov, G.M Jablonskij, R.V. (2009). Otlichitel'nye osobennosti gazoobrazovanija v transformatornom masle germetichnogo i negermetichnogo vysokovol'tnogo oborudovanija. [Distinctive features of gas formation in transformer oil of hermetic and non-hermetic high-voltage equipment]. Novini energetiki, 9, 17-32. (in Russian).

[7] Bojarchukov, G.M. (2010). Prakticheskie problemy ocenki sostojanija vysokovol'tnogo oboru-dovanija po soderzhaniju gazov v transformatornom masle. [Practical problems in assessing the state of high-voltage equipment for the gas content in transformer oil]. Novini energetiki, 7, 23–33. (in Russian).

[8] Abramov, V.B. (2012). Osobennosti kontrolja maslonapolnennogo oborudovanija po rezul'tatam hromatograficheskogo analiza rastvorennyh v masle gazov. [Features of the control of oil-filled equipment based on the results of chromatographic analysis of gases dissolved in oil]. Jelektricheskie seti i sistemy, 4, 77–79. (in Russian).

[9] Bojarchukov, G.M. (2012). Diagnostika sostojanija negermetichnogo vysokovol'tnogo oborudovanija po soderzhaniju gazov v transformatornom masle. [Diagnosis of the state of high-voltage equipmenta non-hermetic execution for the content of gases in transformer oil]. Energetika ta elektrifіkacіja, 7, 24-28. (in Russian).

[10] Shutenko, O.V. (2017). Analiz osobennostej gazosoderzhanija masel v bezdefektnyh transformatorah negermetichnogo ispolnenija. [Analysis of peculiarities of gas content of oils in defect-free transformers ofuntight construction]. Vіsnik Nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu «Harkіvs'kij polіtehnіchnij іnstitut».Zbіrnik naukovih prac'. Serіja: Tehnіka ta elektrofіzika visokih naprug, 38 (1260), 84-97. (in Russian).

[11] Davidenko, I.V. (2009). Opredelenie dopustimyh znachenij kontroliruemyh parametrov maslonapolnennogo oborudovanija na osnove massiva nabljudaemyh dannyh [Determination of admissible values of controlled parameters of oil-filled equipment on the basis of an array of observable data]. Jelektrichestvo, 6, 81–82. (in Russian).

[12] Shutenko, O., Proskurnia, O., Abramov, V. (2018). Comparative analysis of risks which are accompanied by the use of typical and boundary gases concentrations for the diagnostics of high voltage transformers Energetika, 64, 3, 137-145, DOI: https://doi.org/10.6001/energetika.v64i3.3806 .

[13] Mirowski, P., LeCun. (2012). Statistical machine learning and dissolved gas analysis: a review. IEEE Transactions on Power Delivery , 27, 4, 1791-1799.

[14] Zaharov, A.V. (2001). Obnaruzhenie defektov silovyh maslonapolnennyh transformatorov kak procedura proverki statisticheskih gipotez [Detection of defects in oil-filled power transformers as a procedure for testing statistical hypotheses].Novoye v rossiiskoi energetike, 2, 19-28 (in Russian).

[15] Felea, I., Secui, D., Oltean, M. (2011). The impact analyze of electric stress level in content of insulating oil gases in power transformers. Journal of sustainable energy. 2, 4, 7-12.

[16] Levin, M.N. (2013). Statisticheskij metod raspoznavanija defektov v silovyh transformatorah pri ih tehnicheskom obsluzhivanii po sostojaniju [Statistical method of defect recognition in power transformers for their maintenance according to their state]. Promyshlennaja jenergetika, 8, 37-41. (in Russian).

[17] Shutenko, O.V. (2017). Opredelenie znachenij granichnyh koncentracij rastvorennyh v masle gazov metodom minimal'nogo riska [Determination of the values of the boundary concentrations of gases dissolved in oil by the minimum risk method]. Jelektrichestvo, 8, 50–60 (in Russian) doi: http://10.2 4160 /0013-5380-2017-8-50-60

[18] Shutenko, Oleg. (2017). Determine the boundary value of the concentration of gases dissolved in oil of method minimum risk. IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, 2017, 468-472. DOI: 10.1109/UKRCON.2017.8100533.

[19] Shutenko, O.V., Baklaj, D.N. (2013). Osobennosti statisticheskoj obrabotki rezul'tatov jekspluatacionnyh ispytanij pri issledovanii zakonov raspredelenija rezul'tatov hromatograficheskogo analiza rastvorennyh v masle gazov [Features of statistical processing of the results of operational tests in the study of the laws of the distribution of the results of chromatographic analysis of gases dissolved in oil].Vіsnik Nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu «Harkіvs'kij polіtehnіchnij іnstitut».Zbіrnik naukovih prac'. Serіja: Tehnіka ta elektrofіzika visokih naprug, 60 (1033), 136-150. (in Russian).

[20] Shutenko, O.V., Baklaj D.N. (2013). Planirovaniye eksperimental'nykh issledovaniy v jelektrojenergetike. Metody obrabotki jeksperimental'nyh. Kharkiv: NTU "KhPI", 268.

[21] Lin, M.-J. (2015). Gaussian distribution Diagnoses in Transformer’s Insulating Oil. Joint International Mechanical, Electronic and Information Technology Conference (JIMET 2015).Chongqing, 2015, 824-830. doi: http://doi.org/10.2991/jimet-15.2015.154.

[22] Piotrowski, T. (2014). Probability distributions of gases dissolved in oil of failed power transformers . High Voltage Engineering and Application (ICHVE), International Conference on. – IEEE, 2014, 1-4. DOI 10.1109/ICHVE.2014.7035482.

[23] Birger, I.A. (1978). Tehnicheskaja diagnostika. M. Mashinostroenie, 240.

[24] Chernorutskii, I.G. (2005). Metody prinyatiya reshenii.St. Petersburg, Publ. «BKhV-Peterburg», 416.

[25] Alekseev, B.A. (2002). Kontrol' sostojanija (diagnostika) krupnyh silovyh transformatorov. M. NC JeNAS, 216.

[26] Saranya, S., Mageswari, U., Roy, N., Sudha, R. (2013) Comparative study of various dissolved gas analysis methods to diagnose transformer faults. International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), 3, 3, 592-595.

[27] Gray I. A. R. (2013). A Guide Transformer Oil Analysis, Transformer Chemistry Services. <htpp://www.satcs.co.za/ Transformer Oil Analysis.pdf> (2/2013).

[28] DiGiorgio, J.B. (2005). Dissolved gas analysis of mineral oil insulating fluids. DGA Expert System: A Leader in Quality, Value and Experience, 1, 1-17.

[29] Raisan, A., Yaacob, M.M., Alsaedi, M.A. (2015). Faults diagnosis and assessment of transformer insulation oil quality: intelligent methods based on dissolved gas analysis a-review. International Journal of Engineering & Technology, 4, 1, 54-60.

[30] Poiss, G. (2016). Development of DGA indicator for estimating risk level of power transformers. Electric Power Engineering (EPE), 2016 17th International Scientific Conference on, 2016 IEEE, 1-4.

Published

2019-01-28

How to Cite

Shutenko, O. V. (2019). DETERMINATION OF THE VALUES OF THE BOUNDARY CONCENTRATIONS OF GASES TAKING INTO ACCOUNT THE TYPE OF PROTECTION OF OIL OF HIGH VOLTAGE TRANSFORMERS. Electrical Engineering and Power Engineering, (4), 30–42. https://doi.org/10.15588/1607-6761-2018-4-3